Droga Krzyżowa – Patrzmy na Jezusa

Droga Krzyżowa – Patrzmy na Jezusa

 

Patrzmy na Jezusa

Jezu błagamy Cię, przyjmij nas jako towarzyszy Twej krzyżowej drogi i pobłogosław nam, aby nasze oczy Cię widziały, uszy słyszały, a serca ukochały Ciebie

Stacja I – Pan Jezus na śmierć skazany

Piłat rzekł do Jezusa: „Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział:  Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry”
Dziękujemy Ci, Panie, że choć jesteś świętym Bogiem, poddałeś się władzy grzesznych ludzi, gotowych Cię zniszczyć.
Błagamy Cię, Jezu, spraw, by żadnemu człowiekowi nie wydawało się, że ma władzę, która pozwala mu zadekretować czyjąkolwiek śmierć: od dzieci w łonach matek począwszy, a na cierpiących terminalnie skończywszy.

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Panie, powiedziałeś do Piłata: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby Ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie.
Dziękujemy Ci, Panie, że choć jesteś skazany na śmierć, przez ludzi przewrotnych i grzesznych, nie wahasz się przypominać prawdy o ludzkim grzechu.
Błagamy Cię, Jezu, spraw, abyśmy nie żyli w iluzji, że nie mamy grzechu- i to wielkiego!- wtedy, gdy wydajemy Ciebie poganom, a dzieje się to zawsze wówczas, gdy tracimy łaskę uświęcającą.

Stacja III – Pan Jezus upada po raz pierwszy

Piłat rzekł: Czyż króla waszego mam krzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano.
Dziękujemy Ci, Panie, że pozwoliłeś, aby wydano Cię w ręce arcykapłanów.
Błagamy Cię, Jezu, za wszystkich biskupów i kapłanów, by umiłowaniem splendorów tego świata nie przyprawiali Cię o upadek, a przez sojusz z władzą nie doprowadzali do krzyżowania Ciebie.

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Żona Piłata prosiła swego męża: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu.
Jeśli wiele nacierpiała się żona Piłata, to o ileż bardziej Jezusowa Matka?
Błagamy Cię, Maryjo, daj, abyśmy nigdy nie czynili krzywdy Twojemu Synowi, a  przeciwnie- byli zdolni i ochotni wiele wycierpieć dla niego.

Stacja V – Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nikogo nigdy nie przymuszasz, ale zawsze pociągasz słodyczą swojej miłości. Błagamy Cię, Jezu, byśmy nikomu nie nakładali ciężarów nie do uniesienia, sami jednym palcem nie dotykając, ale przeciwnie, jedni drugich ciężary nieśli.

Stacja VI – Weronika ociera twarz Jezusowi

A szło z nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zwodziły i płakały nad nim. Może pośród nich byłaś Weroniko? Ale nie poprzestałaś na łzach, lecz pospieszyłaś z pomocą, jaka była możliwa.
Błagamy Cię, Jezu, daj, byśmy mieli zawsze w sercu głęboką troskę o Kościół- Twoje Ciało i by ta troska objawiała się w czynach, rozjaśniających Twoje oblicze.

Stacja VII – Pan Jezus upada po raz drugi

Piłat uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś zdał na ich wolę.
Dziękujemy Ci, Panie, że zezwoliłeś na to, aby ludzka wola spowodowała Twój kolejny, bolesny upadek.
Błagamy Cię, Jezu, niech Twoje uniżenie nawróci nas, byśmy nigdy nie ubóstwiali swojej woli, a przez grzech oraz zgorszenie nie doprowadzali bliźnich do upadku.

Stacja VIII – Pan Jezus spotyka niewiasty

Zostawiasz, Panie, niewiasty z tą niezwykłą w swej lapidarności refleksją: Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?
Dziękujemy Ci, Jezu, że przez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie złączyłeś nas- drzewa suche- ze swoim zielonym drzewem.
Błagamy Cię, spraw, byśmy nigdy tej więzi nie zrywali, byśmy zawsze pamiętali o Twojej przestrodze: podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy- jeśli we Mnie trwać nie będziecie.

Stacja IX – Pan Jezus upada po raz trzeci

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
Dziękujemy Ci, Panie, że przez trudy i upadki doszedłeś na Golgotę, czyniąc z Miejsca Czaszki, a więc śmierci, miejsce, na którym z Twojego boku trysło źródło życia.
Błagamy Cię, Jezu, daj, abyśmy się w tym źródle nieustannie oczyszczali przez sakrament pokuty, po to, aby wciąż pić z niego życie w sakramencie Eucharystii.

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

Skarżysz się, Jezu już przez psalmistę: Podzielili między siebie moje szaty, a los rzucili o moją suknię. Zależało im bowiem na Twej sukni i szatach, a nie zależało im na Tobie. Cenny był dla nich Twój ubiór, ale Ty nie przedstawiałeś w ich oczach żadnej wartości.
Błagamy Cię, Jezu, daj, byśmy nigdy nie popełniali tego błędu, byś Ty był dla nas bezcenny w swoim słowie, które zawsze się spełnia, i w swoim Ciele, które ożywia

Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity

Arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie szydząc, powtarzali: „Innych wybawiał, a siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego.”
Uwielbiam Cię Jezu za to, że wytrwałeś w tej strasznej pokusie i nie opuściłeś przyczółka krzyża, by stać się zbawieniem dla wszystkich, także dla tych, którzy z Ciebie kpili.
Błagamy Cię, Jezu, daj by nauka krzyża nie była dla nas nigdy głupstwem, ani zgorszeniem, ale zbawczym lekarstwem, po które sięgać będziemy z pragnieniem i ufnością

Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani!” to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”
Bądź uwielbiony Panie, za to, że mroczne godziny agonii wypełniłeś modlitwą, aż po ten ostatnio rozdzierający krzyk serca umęczonego poza granice możliwości, ale wiernego do końca.
Błagamy Cię, Jezu, daj, abyśmy przenigdy nie stali się analfabetami, byśmy wydzieli, dlaczego piątek jest czasem pokuty i zawsze trwali w zjednoczeniu z Twoją dla nas męką.

Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać.
Twój uczeń, Panie, to ten, który zawsze prosi o Twoje ciało, obojętnie gdzie, do kogo, jak daleko i w jakich warunkach trzeba by się udać.
Błagamy Cię, Jezu, spraw, by nigdy nic – poza absolutną niemożnością – nie było w stanie oddzielić nas od Twego Ciała – Kościoła, gromadzącego się na niedzielnej Eucharystii, po to, by przyjąć sakrament Twojego Ciała i Krwi.

Stacja XIV – Pan Jezus złożony w grobie

Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.
Panie, grób Józefa to pierwsze tabernakulum, jakie przygotował dla Ciebie człowiek, wcześniejsze było jedynie łono Maryi, jakie zaplanował dla Ciebie Ojciec Niebieski.
Błagamy Cię, Jezu daj, abyśmy tak nawiedzali Ciebie w tabernakulach naszych świątyń, byś otoczony miłością mieszkał zawsze w naszych sercach.

Jezu dziękujemy Ci za to, że mogliśmy jeszcze raz towarzyszyć Ci na tej najważniejszej drodze ludzkości. Daj, byśmy z niej nigdy nie zbaczali, nie omijali, ani nie opuszczali jej, ale się z nią zżyli.