Do Najświętszego Sakramentu

Najcenniejszym skarbem franciszkańskiego duchowego dziedzictwa jest kult Eucharystii. W kościele świętego Józefa krakowskiego klasztoru sióstr bernardynek wyraża się on między innymi wieczystą adoracją Najświętszego Sakramentu, która istnieje tu od roku 1884. Została ona zaprowadzona wraz z reformą życia zakonnego dzięki staraniom o. Bonifacego Jastrzębskiego, ówczesnego kapelana sióstr. Dzięki niemu klasztor odzyskał kontemplacyjny charakter i stał się oazą modlitwy.

Całe życie sióstr jest skierowane na Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, którego adorują, zmieniając się co godzinę, przez cały dzień. Również wierni chętnie nawiedzają kościół z uwagi na jego modlitewną atmosferę, aby u stóp Jezusa wystawionego w monstrancji otworzyć swe serce i zaczerpnąć siły na dalsze trudy codziennego życia.

Akt uwielbienia
Z pokorą upadamy przed Tobą, o Jezu, + w Sakramencie Boskim utajony! + Adorujemy Cię, + błogosławimy Cię, + uwielbiamy Cię + i prosimy, + racz wysłuchać modlitw błagających tu Ciebie. Który żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

ROZPOCZĘCIE GODZINY ADORACJI

I

Pragnę, o mój Jezu, z czystym sercem i umysłem odprawić tę adorację na chwałę Twojego Majestatu i dla uświęcenia mej duszy. Błagam Cię przeto skruszonym i upokorzonym sercem, przebacz mi wszystkie grzechy i niewierności, za które szczerze żałuję.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…
Panie, Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, uwielbiam Cię i dziękuję za cudowny dar Twojej obecności wśród nas. Ufając Twemu niezgłębionemu Miłosierdziu i jednocząc się z miłością Matki Najświętszej, świętego Józefa i świętego Ojca Franciszka, przynoszę Ci nasze uwielbienia i prośby.
Módl się za nami, Niepokalana Panno Maryjo, aby Jezus Chrystus, obecny w Najświętszym Sakramencie, był znany i wielbiony na całym świecie.
Módl się za nami, święty Józefie, aby Jezus Chrystus, utajony w Najświętszym Sakramencie, udzielił wszystkim łaski wiary, nadziei i miłości.
Módl się za nami, święty nasz Ojcze Franciszku, aby Jezus Chrystus, ukryty w&Najświętszym Sakramencie, przyjął nasze modlitwy i udzielił wszystkim potrzebnych łask.

II

Panie Jezu Chryste, pragnę z czystym sercem stanąć przed Tobą, proszę więc ze skruchą o&przebaczenie moich win i niedoskonałości.
Oto jestem, Panie, oddaję się całkowicie do Twojej dyspozycji. Ta godzina należy wyłącznie do Ciebie. Znam jednak moją słabość, dlatego proszę o pomoc, abym jej nie zmarnowała.
Adoruję Cię, Panie, wielbię i kocham. Pragnę przynieść Ci także uwielbienia i miłość wszystkich ludzi i wszystkich stworzeń.
Dziękuję za cudowny dar Twojej Obecności i za tyle łask udzielanych światu przez Najświętszy Sakrament.
Zarazem przepraszam za naszą niewdzięczność i zaniedbania względem Ciebie w tym Sakramencie miłości.
Przyjmij, Panie, prośby, które składam u Twoich stóp, ufając, że mnie wysłuchasz.

INTENCJE
NA POSZCZEGÓLNE GODZINY

7-8 Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ustanowiłeś Eucharystię i nieustannie ofiarujesz się na ołtarzach całego świata, by być naszym pokarmem i pozostawać z nami aż do skończenia wieków.

8-9 Przepraszam Cię, Panie, za to, że w tym Sakramencie Miłości tak często jesteś osamotniony i traktowany z obojętnością. Przepraszam za wszystkie zaniedbania, zniewagi i świętokradztwa wyrządzane przez wierzących i tych, którzy Ciebie nie uznają.

9-10 Udziel, Panie, łaski Twemu Kościołowi, aby rozwijał się i umacniał na całym świecie. Obdarzaj wszystkich chrześcijan Twoją pomocą, jednością i miłością.

10-11 Otaczaj, Panie, swoją opieką Ojca Świętego. Wzmacniaj jego siły duchowe i fizyczne, aby mógł szczęśliwie prowadzić wszystkich ludzi do królestwa Bożego. Uświęcaj swoją łaską biskupów i kapłanów, których powołałeś do dzieła zbawiania świata.

11-12 Spraw, Panie, aby we wszystkich krajach, wszystkimi językami była głoszona Twoja Ewangelia, by ludzie poznali Ciebie, jedynego Boga, uwierzyli w Ciebie i zostali zbawieni. Powołuj coraz więcej ofiarnych serc do pracy misyjnej.

12-13 Polecam Ci, Panie, moją Ojczyznę; spraw, niech zawsze panuje w niej wolność, sprawiedliwość i ład społeczny. Uchroń nasz naród od wszelkich niebezpieczeństw i udziel mu ducha wierności Tobie i miłości Ojczyzny. Przyjdź z pomocą wszystkim narodom świata: obdarz je pokojem i daj łaskę mądrości i roztropności tym, którzy nimi rządzą.

13-14 Panie Jezu, miej w swojej opiece wszystkie wspólnoty zakonne. Udziel im ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania. Naszej wspólnocie klasztornej pozwól coraz lepiej rozumieć, goręcej kochać i wierniej naśladować Ciebie. Udziel wielu młodym pragnienia doskonałości ewangelicznej i oddania się na służbę Tobie i bliźnim.

14-15 Umocnij, Panie, miłość w rodzinach. Spraw, aby każde poczęte życie było przyjmowane jako Twój dar, by rodzice prowadzili swoje dzieci do poznania i umiłowania Ciebie, a młodzież wzrastała w atmosferze wiary i dobra. Udziel łaski pojednania rodzinom zagrożonym i  rozbitym. Dzieciom z tych rodzin i wszystkim ludziom biednym, strapionym i osamotnionym okaż swoją dobroć. Chorym daj ulgę w cierpieniu i przywróć im zdrowie.

15-16 Przebacz, Panie, wszystkim grzesznikom, udziel im łaski nawrócenia, poprawy życia i pobożności. Ludziom pogrążonym w nałogach, zwłaszcza alkoholizmu i narkomanii, pomóż uwolnić się od tego zgubnego uzależnienia.

16-17 Miłosierny Panie, odwróć od nas kary, na które zasłużyliśmy przez nasze grzechy. Zachowaj nas od klęsk żywiołowych, zwłaszcza głodu, ognia, powodzi i od skażenia środowiska naturalnego. Przyjdź z pomocą ofiarom nienawiści, egoizmu, terroryzmu i wojen.

17-18 Racz, Panie, udzielić wszystkim łaski dobrej śmierci i życia wiecznego. Okaż Twoje miłosierdzie duszom naszych zmarłych sióstr, braci, krewnych, bliskich, fundatorów i dobroczyńców naszego klasztoru. Wszystkim duszom w czyśćcu daj wieczny odpoczynek.

18-19 Spojrzyj, Panie, łaskawie na wszystkich, którzy w Ciebie wierzą i oczekują Twojej pomocy i na tych, którzy polecają się naszym modlitwom. Błogosław nam wszystkim i wspomagaj nas w każdym czasie.

ZAKOŃCZENIE
GODZINY ADORACJI

Panie Jezu Chryste, kończy się moja godzina przebywania u Twoich stóp. Pragnę podziękować Ci za wszystkie łaski, dobre myśli, uczucia i natchnienia, jakimi ubogaciłeś mnie i tych, za których się modliłam. Przepraszam Cię za wszystko, co Ci się mogło nie podobać w odprawionej adoracji. Daj, abym odtąd nigdy nie zapominała o Twojej obecności. Niech moje serce będzie zawsze otwarte na Twoją niepojętą miłość, jaką nam okazujesz w Najświętszym Sakramencie. Spraw, bym była z Tobą zawsze, w każdej chwili mego życia. I Ty bądź zawsze ze mną, a szczególnie w godzinie mego przejścia do wieczności, abym mogła i tam adorować Ciebie nieustannie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

AKT OBIETNICY
POZOSTANIA ADORATORKĄ
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Ja, siostra …, w najgłębszej pokorze i uniżeniu padam na kolana przed Tobą, Hostio najczystsza, najświętsza, Baranku bez zmazy, Jezu Zbawicielu świata, i obiecuję nieustannie adorować Ciebie na drogach Twojego opuszczenia, ciemności, niemocy, krzyża i śmierci, na drogach Twego triumfu Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia, na drogach Twego eucharystycznego życia pokory, posłuszeństwa, milczenia, ubóstwa i miłości.
Jezu, Baranku ofiarny, obiecuję Ci adoracją wynagradzać zniewagi, wzgardy, bluźnierstwa i świętokradztwa, wyrządzane Tobie przez bezbożnych, i te liczne obojętności i oziębłości, jakich doznajesz od dusz poświęconych Twojej służbie.
O Serce Eucharystyczne najmiłosierniejszego Jezusa, tak okrutnie ranione, kłute i krzyżowane grzechami świata, wspomóż me serce, aby Cię pocieszało i wyjednywało duszom najnieszczęśliwszym, pędzącym na wieczną zgubę, ratunek i Twoje przebaczenie.
Jezu, krwawa Ofiaro Krzyża, Jezu, bezkrwawa Ofiaro Ołtarza, Jezu, jedyne źródło miłości, miłością swoją przykuj me serce do najświętszego przybytku eucharystycznego, przy którym obiecuję przebywać z aniołami otaczającymi Ciebie, i rozpal płomieniem swojej miłości biedne serce Twojej adoratorki, aby się stało ołtarzem nieustającym ognia miłości adoracyjnej.
Jezu Hostio, Jezu, Więźniu Eucharystyczny, Jezu, życie, kochanie i zmartwychwstanie nasze, obiecuję Ci iść w Twoje ślady, jakoś mnie wezwał, i za nieprzeliczone dobrodziejstwa i łaski obiecuję składać u stóp Twoich owoce miłości, wdzięczności i wierności z wypełnienia tego, czego żądasz ode mnie w tym świętym zakonie, oddając wolę pod Twoją wolę, rozum pod Twe rozkazy, serce pod Twoją miłość.
O Jezu, Królu i Panie mój, Jezu, Serce serca mego, Jezu, życie duszy mojej, Jezu, siło, nadziejo, zbawienie i wszystko moje! Obiecuję Ci odtąd nic nie czynić, nic nie kochać, jedynie tylko przez Ciebie, Hostio, i z Tobą, Hostio, i w Tobie, Hostio Przenajświętsza, Jezu, mój Boże, wyczekując dnia, w którym każesz mi przyjść adorować Ciebie w błogosławionej wieczności.
Te szczere i serdeczne obietnice moje, za pośrednictwem Niepokalanej Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Bożej i Matki naszej, świętego Józefa, świętego Ojca naszego Franciszka, świętej Klary i świętej Elżbiety, przyjmij, umocnij i pobłogosław, Hostio Przenajświętszej Eucharystii, Jezu Chryste, Boże – Człowiecze z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem przebywający w tym Najświętszym Sakramencie, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz po nieskończone wieki wieków. Amen.

/-/ O. Bonifacy Jastrzębski
kapelan

Kraków, 16 kwietnia 1885 r.