2 sierpnia – Święto NMP Anielskiej – odpust Porcjunkuli

2 sierpnia – Święto NMP Anielskiej – odpust Porcjunkuli

Św. Franciszek z Asyżu szczególną miłością darzył Najświętszą Maryję Dziewicę, Matkę Zbawiciela.

W czasie swoich wędrówek po ziemi umbryjskiej napotkał pod Asyżem maleńką kapliczkę poświęconą Matce Bożej. Ponieważ kapliczka była zniszczona i zaniedbana, odnowił ją. Na prośbę Franciszka Ojcowie Benedyktyni z góry Subiaco ofiarowali mu ją, pod warunkiem że jeżeli jego wspólnota rozrośnie się w zakon, kaplica będzie jego kolebką. Tutaj Franciszek często przychodził na modlitwę i tutaj zakończył doczesne życie w roku 1226.

Porcjunkula otrzymała tytuł głowy i matki Zakonu Braci Mniejszych. Tutaj zrodziły się Pierwszy, Drugi i Trzeci Zakon. W ten sposób bracia i siostry związani wspólnym powołaniem i sposobem życia okazywali się cząsteczką (porcjunkulą) Kościoła.

W tym kościółku św. Franciszek otrzymał też niezwykłą łaskę: pewnego razu objawiła mu się Najświętsza Dziewica wraz ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem i rzekła do niego:”Proś mnie, o co chcesz”. Wówczas Franciszek poprosił, aby każdy, kto wejdzie do tej świątyni, otrzymał odpuszczenie wszystkich swoich grzechów.

Papież Honoriusz III zatwierdził, a inni papieże potwierdzili ten odpust, mocą którego wierni zyskują darowanie wszelkich kar doczesnych, należnych za grzechy.
Dziś odpust Porcjunkuli można zyskać nie tylko w świątyniach franciszkańskich, ale we wszystkich kościołach parafialnych.

Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 roku uczynił to ponownie. Każdy, kto w dniu 2 sierpnia nawiedzi swój kościół parafialny, spełniając zwykłe warunki (pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencjach papieża – nie za papieża, ale w intencjach, w których on się modli; ponadto wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu), zyskuje odpust zupełny.

Wszyscy jesteśmy czcicielami Maryi, ale dzisiaj przez wstawiennictwo i przykład św. Franciszka Bóg chce, abyśmy byli Jej dziećmi. A być dzieckiem Maryi to być cząsteczką Kościoła, która wzbogacona cnotami pochodzącymi od Ducha Świętego pomnaża skarbiec Kościoła Chrystusowego przez uwalnianie braci od kar za grzechy.

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy

Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,

Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.
Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty, które Duch Święty swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych, abyście z niewiernych uczyniły wiernych Bogu.