Modlitwy do św. Antoniego z Padwy

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

 Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Przeczysta lilio niewinności, drogi klejnocie ubóstwa, jasna gwiazdo świętości, chwalebny święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Dzieciątko Jezus, z ufnością uciekam się do Ciebie błagając, byś przyjął mnie pod swoją opiekę. Uproś mi u Boga łaskę szczerego żalu za grzechy i łaskę miłowania Go nade wszystko. Ufam, że za Twoją przyczyną zwyciężę wszystkich nieprzyjaciół mojej duszy i będę służyć  Bogu,  najlepszemu  Ojcu, przez całe życie w świętości i sprawiedliwości, a potem z Tobą kochać i uwielbiać Go na wieki w niebie. Amen.

Rozważania i modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 4 czerwca
Święty Antoni, słysząc w swej duszy wołanie Chrystusa: „Pójdź za Mną”, natychmiast porzuca bogactwa, wyrzeka się światowej sławy i mimo młodego wieku wstępuje do zakonu Kanoników Regularnych.
Obym i ja był zawsze posłuszny wszystkim natchnieniom łaski Bożej, gdyż one prowadzą mnie do osiągnięcia ostatecznego celu naszego życia.
Święty Antoni, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, abym był posłuszny natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty i wierniejszej służby Jemu. Niech przez doczesność szukam zawsze tego, co będzie miało wartość w wieczności.

Dzień 2 – 5 czerwca
Święty Antoni, pod wpływem męczeńskiej śmierci pięciu franciszkanów, przyjmuje habit Serafickiego Patriarchy i udaje się do Maroka,  by  tam  złożyć  Bogu  w ofierze swoje życie. Ale inne były plany Boże. Z powodu ciężkiej choroby zmuszony był wrócić, a burza morska zapędziła okręt, na którym płynął, na Sycylię. Nie załamał się, gdy Bóg pokrzyżował jego wzniosłe plany. Postanowił cierpliwie czekać na dalsze wskazówki Boże, dokąd Opatrzność Boża go skieruje.
Chcę pamiętać, że Bóg czuwa nad każdym moim krokiem i być gotowy przyjąć z Jego ręki wszystko: nie tylko dobrodziejstwa, ale i krzyże.
Święty Antoni, Ciebie Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem „męczennik z pragnienia”. Uproś mi u Boga tę łaskę, abym zawsze pragnął spełnienia się Jego świętej woli i zbawienia duszy, a zrządzenia Opatrzności przyjmował chętnie,  miłością i spokojem.

Dzień 3 – 6 czerwca
Święty Antoni zrozumiał, że Bóg nie żąda od niego śmierci męczeńskiej wśród pogan. Dlatego udał się na pustelnię w Monte Paulo we Włoszech i tam został męczennikiem pokuty. Biczował swoje ciało aż do krwi i wycieńczał je rozmaitymi umartwieniami.
Jeżeli święty Antoni, mimo świątobliwego  życia, oddawał  się  tak surowej pokucie, to jak bardzo ja powinienem pokutować, zważywszy moje grzechy.
Święty Antoni, mimo niewinnego życia tak bardzo umartwiałeś swoje ciało, że stałeś się męczennikiem pokuty, a mnie, choć tyle razy upadam, tak trudno się umartwić, nawet w rzeczach drobnych.  Uproś mi więc u Boga łaskę poprawy życia i ducha pokuty.

Dzień 4 – 7 czerwca
Bóg obdarzył świętego Antoniego najpiękniejszymi przymiotami natury i łaski. Ale on, wykształcony i utalentowany, nigdy nie wynosił się ponad innych.  Myślał  o sobie z pokorą, uważał się za najnędzniejszego z ludzi, największego grzesznika. Zawsze był gotów służyć każdemu, kto był  w potrzebie.
Obym i ja, mając za wzór świętego Antoniego, nie dał się nigdy unieść pysze. Niech zawsze będę pokorny we wszystkich myślach, słowach i uczynkach.
Święty Antoni, niech pamięć o Twej pokorze, którą obrałeś za przewodniczkę we wszystkich Twych czynach, pobudza mnie do naśladowania Ciebie. Niech pamiętam, że przed Bogiem jestem niczym, a cokolwiek posiadam, zawdzięczam to Bogu.  Niech nigdy nikogo nie poniżam i nie szukam własnego wyniesienia kosztem innych. Chcę gorliwie naśladować Ciebie. Wyjednaj mi więc u tronu Najwyższego łaskę umiłowania pokory.

Dzień 5 – 8 czerwca
Święty Antoni, choć pragnął dla wszystkich ludzi dobra i zbawienia, od wielu doznawał zniewag, prześladowań i nienawiści. Nigdy jednak, nawet na chwilę nie stracił cierpliwości i służył ludziom z ofiarną dobrocią. Zawsze błagał Boga o łaskę ich nawrócenia i darowania im win. A mnie nieraz tak trudno znosić cierpliwie prześladowania i krzywdy, a jeszcze trudniej modlić się za tych, którzy mnie nienawidzą i prześladują.
Święty Antoni, podziwiam Twą niezłomną cierpliwość w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość do prześladowców. Pomóż mi zwyciężyć moją niecierpliwość, niechęć,  nawet nienawiść, jaką nieraz mam do tych, którzy mnie obrazili. Wyjednaj mi u Boga wielkoduszną i pełną dobroci cierpliwość i miłość nieprzyjaciół.

Dzień 6 – 9 czerwca
Święty Antoni ze wszystkich cnót najbardziej ukochał czystość serca, a za największe nieszczęście uważał grzech. Całe swoje życie poświęcił walce ze złem, chciał żarem swych słów wypędzić grzech z ludzkich serc i zaprowadzić wszystkich na drogę cnoty i niewinności.
Obym i ja, za wzorem świętego Antoniego, unikał grzechu i żył w niewinności, a dobrym przykładem i upomnieniem zachęcał i pociągał innych do świętości życia.
Święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do wyżyn Twej  świętości.  Ty, pełen żarliwości o zbawienie dusz, byłeś postrachem piekła, a ja często przez zły przykład jestem przyczyną upadków innych. Uproś mi u Boga łaskę unikania grzechu i odwodzenia innych od niego.

Dzień 7 – 10 czerwca
Święty Antoni był człowiekiem modlitwy. Często odchodził na pustkowie i przez dłuższy czas pozostawał na modlitwie. Na modlitwie otrzymywał natchnienia Boże, z niej czerpał siły do pokonywania wszelkich trudności.
I dla mnie modlitwa jest sprawą najważniejszą. Przez nią kieruję wszystkie  moje sprawy do Boga. Obym starał się zawsze żyć w skupieniu, pamiętając o Jego stałej Obecności.
Święty Antoni, Mistrzu życia modlitwy, wyjednaj mi tę łaskę, abym nie zagubił się wśród codziennych spraw, problemów i kłopotów. Niech zawsze z moich ust i serca płynie ku Bogu gorąca modlitwa, a moja myśl niech będzie z Nim nieustannie zjednoczona.

Dzień 8 – 11 czerwca
Święty Antoni zmarł w młodym wieku – zniszczyła go choroba. Znosił ją jednak bardzo cierpliwie i dopóki mu siły pozwalały, pracował bez narzekania i bez rozgoryczenia. Zawsze z uległością poddawał się wyrokom Bożej Opatrzności i nigdy nie szemrał przeciwko Woli Bożej.
A mnie tak trudno w cierpieniach i krzyżach, które mi Bóg zsyła, w każdej okoliczności życia zdać się na Wolę Bożą bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń.
Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej jest dla mnie gorzkim wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciw zamiarom Bożej Opatrzności. Choroby i cierpienia, które Bóg zsyła dla dobra mojej duszy, uważam za kary. Prześladowania, które dają mi okazję do ćwiczenia się w cierpliwości, uważam za niesprawiedliwość. Uproś mi, święty mój Opiekunie, cierpliwe znoszenie doświadczeń, które mi zsyła Bóg.

Dzień 9 – 12 czerwca
Święty Antoni pragnął podjąć dla miłości i chwały Bożej rzeczy wielkie. Bóg jednak nie chciał od niego wielkiej ofiary jednorazowej, ale zażądał wierności w rzeczach drobnych, codziennych. I on w tych właśnie codziennych drobiazgach wykazał nadzwyczajną wierność, za co otrzymał od Boga wieniec chwały.
Bóg i ode mnie oczekuje wierności  w moich  konkretnych  codziennych obowiązkach i drobiazgach, za co przygotowana jest dla mnie wieczna nagroda. Aby ją jednak otrzymać, powinienem żyć na wzór świętego Antoniego i wytrwać w dobrym aż do końca.
Święty Antoni, wielki Mistrzu wierności Bogu w zwyczajnej codzienności, naucz mnie, bym cenił wszystko, co składa się na nasze szare codzienne życie i bym gorliwie wykorzystał te drobiazgi ku chwale Bożej i własnemu zbawieniu. Ty wiesz, że chcę otrzymać wieczną nagrodę, lecz tak mało czynię, aby na nią zasłużyć. Chcę odnieść zwycięstwo, lecz brak mi sił  do  walki.  Chcę  cieszyć  się  z Tobą na wieki, lecz boję się cierpień. Święty mój Opiekunie, uproś mi u Boga światło i siły do takiego życia, bym po śmierci mógł osiągnąć chwałę niebieską i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Przedziwny i chwalebny święty Antoni, wsławiony przez swe cuda i przez łaskawość Jezusa Chrystusa, którą Ci okazał, gdy przyjąwszy postać Dzieciny, na Twych rękach raczył spocząć. Wyjednaj mi u Jego dobroci łaskę, której z całego serca pragnę…
Ty, który zawsze byłeś tak litościwy dla biednych grzeszników, nie zważaj na moje przewinienia i grzechy, ale na chwałę Boga, która jeszcze raz niech będzie przez Ciebie wsławiona, oraz na zbawienie mojej duszy, o które proszę w mojej modlitwie. Amen. 

Litania do świętego Antoniego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Braci Mniejszych,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, proroku swoich czasów,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, pociecho strapionych,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłośniku pokory,
Święty Antoni, krysztale czystości,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, przedziwny w mądrości,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,

Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami.
Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem razem z Nim mogli żyć na wieki,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,
Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,
Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,
Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się  nad nami.

 1. Módl się za nami, święty Antoni.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

TRZYNAŚCIE WTORKÓW ZE ŚW. ANTONIM Z PADWY

Modlitwa codzienna
Ojcze Niebieski, błagamy o Twoją opiekę i pomoc przez zasługi świętego Antoniego, Doktora Kościoła. Chcemy go czcić przez rozważanie jego cnót i naśladowanie przykładu jego życia. Wysłuchaj nasze prośby w imię Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dzień 1. Chwalebny święty Antoni, Ty zostawiłeś swoją rodzinę  i wygody domu, aby prowadzić życie w zakonie. Prosimy, wyjednaj nam tę łaskę, abyśmy, naśladując Chrystusa, umieli porzucić dobra tego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 2. Chwalebny święty Antoni, twoje pragnienie szerzenia wiary sprawiło, że stałeś się franciszkańskim misjonarzem. Dopomóż nam łaskawie docenić dar wiary, abyśmy mogli być zawsze przykładem dla innych w naśladowaniu Chrystusa. Błagamy o tę łaskę przez Chrystusa, który jest Panem na wieki wieków. Amen.

Dzień 3. Chwalebny święty Antoni, twoja znajomość słowa Bożego uczyniła Cię wspaniałym kaznodzieją. Pobudzeni twoim przykładem chcemy gorliwie pogłębiać znajomość Pisma świętego, aby coraz lepiej poznawać Chrystusa  i iść za Nim z wielką miłością. Amen.

Dzień 4. Chwalebny święty Antoni, twój język nigdy nie ustawał w głoszeniu wielkości Boga. Pomagaj nam zawsze naśladować twoje cnoty i strzeż nas od słów gniewnych, złych i nielitościwych. Przez Chrystusa, naszego Pana, uproś nam tę łaskę. Amen.

Dzień 5. Chwalebny święty Antoni, twoja miłość do Chrystusa była tak wielka, że zasłużyłeś trzymać Dziecię Jezus w swych ramionach. Niech pamięć o tym pobudza nas do przyjmowania Pana w Eucharystii z największą gorliwością i czcią. Błagamy cię o to w Jego Imię. Amen.

Dzień 6. Chwalebny święty Antoni, tak wielka była twoja wiara i pokora, że radowałeś się, gdy cię spotykały upokorzenia. Niech twoje modlitwy dodają nam sił, abyśmy kroczyli za tobą w posłuszeństwie i prostocie serca, naśladując Chrystusa, przez którego prosimy o tę łaskę. Amen.

Dzień 7. Chwalebny święty Antoni, dzięki głoszonym przez ciebie kazaniom i cudom wielu ludzi powróciło do Chrystusa. Dopomóż nam, prosimy, abyśmy nigdy nie byli zgorszeniem dla innych, lecz byśmy wszystkim pomagali odnaleźć Chrystusa. W Jego Imię prosimy cię o pomoc. Amen.

Dzień 8. Chwalebny święty Antoni, choroba nie pozwoliła ci apostołować w obcych krajach. Pomóż nam odnaleźć Boga, gdy w naszym życiu wszystko wydaje się załamywać i zdążać w nieoczekiwanym kierunku. Prosimy o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dzień 9. Chwalebny święty Antoni, mamy tak wiele przykładów twego wstawiennictwa w sprawach wielkich i małych. Spraw, abyśmy dzięki twoim modlitwom nigdy nie ustawali w czynieniu dobra i pomagali wszystkim proszącym. W Imię Chrystusa prosimy cię o to. Amen.

Dzień 10. Chwalebny święty Antoni, ty nigdy nie zniechęcałeś  się, gdy ludzie odmawiali przyjęcia głoszonego przez ciebie słowa Bożego. Łaskawie bądź zawsze z nami, gdy naśladujemy Chrystusa mimo szyderstw i złych przykładów  wokół nas.  Prosimy cię,  pomagaj nam w Imię Chrystusa. Amen.

Dzień 11. Chwalebny święty Antoni, ty z woli Boga uzdrowiłeś wielu. Ufając twemu możnemu wstawiennictwu prosimy cię o modlitwę za wszystkich cierpiących na ciele, umyśle i duszy. Niech Chrystus, Boski Uzdrowiciel, wysłucha nasze prośby dzięki twemu pośrednictwu. Amen.

Dzień 12. Chwalebny święty Antoni, jakże głęboka była twoja świadomość rzeczywistej obecności Pana w Eucharystii. Dopomóż nam  zrozumieć  obecność  Boga nie tylko w przyrodzie i w drugim człowieku, ale szczególnie umocnić naszą świadomość obecności Chrystusa w Eucharystii. Amen.

Dzień 13. Chwalebny święty Antoni, ty w krótkim czasie stałeś się doskonałym i umarłeś młodo. Pomóż nam swoją modlitwą wzrastać w łasce i doznawać twojej opieki aż do dnia, gdy Bóg zawezwie nas do Siebie. W Imię Jezusa wyjednaj nam łaskę zbawienia wiecznego. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia

Miłosierny Boże, wszechmocny i litościwy, wysłuchaj nasze modlitwy. Za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, świętego Antoniego i wszystkich świętych uwolnij nas od wszystkich naszych grzechów i od chorób ciała, umysłu i duszy. Błagamy Cię o te łaski przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

KORONKA DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY

Koronka do świętego Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Maryjo  i 13 Chwała Ojcu.
Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów czyli łask szczególnych, które święty Cudotwórca otrzymał od Boga.
Te przywileje opiewa hymn do świętego Antoniego „Si quaeris” („Jeżeli szukasz”) ułożony przez doktora serafickiego, świętego Bonawenturę.

Si quaeris miracula:
Jeśli szukasz cudów:

mors, error, calamitas,
śmierć, błąd, utrapienie,

daemon, lepra fugiunt,
trąd, czart oddalają się,

aegri surgunt sani.
chorzy wstają zdrowi.

Cedunt mare, vincula,
Morze się ucisza, więzy opadają,

membra, resque perditas;
(wracają) członki i rzeczy utracone;

petunt et accipiunt
proszą i otrzymują

iuvenes et cani.
młodzi i starzy.

Pereunt pericula,
Znikają niebezpieczeństwa,

cessat et necessitas;
ustaje i nędza;

narrent hi qui sentiunt,
opowiadają ci, którzy to odczuli,

dicant Paduani.
mówią mieszkańcy Padwy.

Koronka może służyć także jako nabożeństwo 13-dniowe w celu przygotowania się do uroczystości świętego Antoniego.

W imię Ojca i Syna  Ducha Świętego. Amen.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu…

 1. Mors – śmierć

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu przywróciłeś do życia. Ulituj się nade mną, wskrześ moją duszę ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd zawsze żyła życiem łaski.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Error – błąd

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty – obdarzony nadprzyrodzoną mądrością – tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji, że słusznie nazwano cię młotem na heretyków. Spuść promień swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i wrócili do świętej wiary Chrystusowej.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Calamitas – utrapienie

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego nieszczęścia – od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Demon – czart

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty posiadałeś tak wielką moc nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami szatańskimi, abym zwyciężył mego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Lepra – trąd

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, swą dziewiczą czystością zasłużyłeś sobie piastować na ręku Dzieciątko Jezus. Oczyść, proszę, moją duszę i ciało z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Aegri surgunt sani – chorzy wstają zdrowi

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty przywróciłeś zdrowie wielu chorym. Błagam cię, okaż i nade mną swoją moc i uwolnij  moje ciało od wszelkich niemocy i cierpienia, jeżeli to nie będzie przeszkodą dla mego zbawienia
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Cedunt mare – cichnie morze

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty uciszałeś wzburzone morze i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Vincula – więzy opadają

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, spójrz, ilu więzami jest skrępowana moja dusza i jak bardzo ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam cię, uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Maryi i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Membra – członki

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, ty podejmowałeś tak wiele prac i poniosłeś tyle trudu, aby połączyć porozrywane członki Mistycznego Ciała Chrystusa – Kościoła świętego.  Spójrz, jak dziś piekło znowu szaleje przeciw Kościołowi i jego wyznawcom. Proszę cię, miej litość nad nami i wspomóż, aby wszyscy powrócili na łono Kościoła.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Resque perditas – i rzeczy utracone

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, Bóg obdarzył cię szczególnym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, abym wraz z łaską Bożą odnalazł najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy go – nigdy nie stracił.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Petunt et accipiunt – proszą i otrzymują

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do ciebie uciekają, choćby byli najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny, proszę cię, ulituj się nade mną, biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi swej pomocy w potrzebie.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Pereunt pericula – mijają niebezpieczeństwa

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, zobacz, ile niebezpieczeństw zagraża w moim życiu mojej duszy i ciału. Powiedz chociaż jedno słowo, a będę od nich uwolniony. Jednak przede wszystkim zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mojej duszy.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

 1. Cessat et necessitas – ustaje i nędza

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, od ponad siedmiu wieków nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci twoje imię. Bo nie ma nędzy, z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę cię pokornie, bądź moim opiekunem i obrońcą. Dozwól, bym cię czcił i błogosławił przez całe życie, mój łaskawy opiekunie, cudotwórco i święty.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa na zakończenie koronki

O najchwalebniejszy Cudotwórco, święty Antoni, upadam przed tobą na kolana. Bóg powierzył ci skarby swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy cię kochają.
Uwielbiam Boga i składam Mu dzięki za te 13 szczególnych przywilejów i łask, którymi cię obdarzył, a którymi ja, niegodny, chciałem ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nade mną. Przede wszystkim błagam cię o łaskę, abym mógł umrzeć na łonie Matki naszej – Kościoła  świętego,  zaopatrzony sakramentami świętymi. Niech moimi ostatnimi słowami będą: Jezus, Maryja, Józef! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam podążać, gdzie ty królujesz, by ci dziękować i błogosławić cię na wieki.
O najmiłościwszy mój opiekunie i najpotężniejszy obrońca, święty Antoni, udziel mi swego błogosławieństwa, które sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i Jego ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi. Pragnę wraz z tobą czcić i błogosławić te Najświętsze imiona. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa za przyczyną świętego Antoniego

Wszechmogącemu Bogu, najlepszemu Ojcu, za wstawiennictwem świętego Antoniego polecajmy wszystkich pozostających w nędzy duchowej i materialnej:
– Módlmy się za wszystkich potrzebujących pomocy duchowej, aby Bóg powołał wielu gorliwych sług słowa, ubogacił ich swymi łaskami i posłał na ugory ludzkich serc aż na krańce świata z bogatym siewem Ewangelii,
wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za tych, którzy cierpią nędzę materialną, moralną i duchową, by miłosierdzie chrześcijańskie, za przykładem świętego Antoniego, spieszyło im z potrzebną pomocą,
wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za wszystkich uciekających się pod opiekę świętego Antoniego, aby jego wstawiennictwo wyjednało im potrzebne łaski i błogosławieństwo,
wysłuchaj nas, Panie.

– Módlmy się za nas samych, byśmy radośnie i gorliwie służyli Panu Jezusowi, a braciom i siostrom w świecie wypraszali łaskę zbawienia i świętości,
wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się:
Panie, niech skuteczne wstawiennictwo świętego Antoniego przyniesie radość Twojemu Kościołowi i niech nam zapewni stałą pomoc Twojej łaski, abyśmy mogli osiągnąć szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO

Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą.
Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi  w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw, abym dzięki twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję twej pomocy.
Proszę cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie  w swych  potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwalebny święty Antoni, pozdrawiam Cię jako dobrego sługę Chrystusa i szczególnego przyjaciela Boga.
Ty tak bardzo ukochałeś Boga podczas swego ziemskiego życia. Jego miłość była w Tobie już od zarania Twego życia, gdy Stwórca świata tchnął w Ciebie moc swego życia. Zostałeś wybrany, aby tulić w swych ramionach Dziecię Jezus i serdeczną troską ogarniać cały świat.
Teraz jesteś w niebie, uczestnicząc w Bożej chwale, Jego potędze i doskonałości. Wejrzyj na mnie łaskawie, gdy przychodzę do Ciebie w moich potrzebach.
Proszę o zdrowie dla mnie i dla wszystkich, których kocham. Amen.

Święty Antoni, powierzam Ci dzisiaj wszystkie moje troski, pokusy i niepokoje. Postanawiam Cię czcić, naśladując przykład Twego świętego życia.
Przybądź mi na pomoc, gdy muszę stanąć twarzą w twarz z trudnościami i rozczarowaniami. Niech Twoje modlitwy i Twe wstawiennictwo wyjednają mi łaskę u Boga.
Z Twoją pomocą będę mógł głębiej zrozumieć, jak bardzo kocha mnie Bóg, że jest zawsze ze mną, a szczególnie w cierpieniu.
Potężny Patronie, wzorze czystości, zwycięzco nad słabym ciałem, uproś dla mnie i dla wszystkich modlących się do Ciebie doskonałą czystość ciała, umysłu i serca. Amen.

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, Ty wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii  posłańca pokoju pośród Twego ludu. Wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego  pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze, zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia  udzielaj nam Twojej miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, tyś dostąpił zaszczytu piastowania Go na rękach w postaci Dzieciątka i dziś cieszysz się Nim w niebieskiej krainie.
Przez twoje zasługi składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi obdarzył moją duszę.
Dzisiaj na nowo obieram ciebie za mego patrona, orędownika i wiernego ojca. Postanawiam cię zawsze czcić i ochać. Proszę cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkich czynnościach. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, obrońcą, orędownikiem i gwiazdą przewodnią tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen.

Modlitwa dziękczynna
przy składaniu ofiary dla ubogich

Chwalebny Cudotwórco, Ojcze ubogich, ty poświęciłeś się ludziom biednym i nieszczęśliwym, a także moje prośby raczyłeś zanieść przed oblicze Boga. Dziękuję ci za wszystkie łaski, jakie mi wyprosiłeś u miłosierdzia Bożego.
Przyjmij jako wyraz mojej wdzięczności tę pokorną modlitwę i ofiarę dla ubogich. Niech ten mój skromny dar będzie miły Bogu i posłuży na pomoc dla biednych.
Święty Antoni, wspieraj nas wszystkich swym potężnym wstawiennictwem w naszych potrzebach duchowych i doczesnych przez całe życie, a szczególnie w ostatnich latach naszego życia i w chwili śmierci. Amen.