Modlitwy do św. Elżbiety Węgierskiej

LITANIA DO ŚW. ELŻBIETY

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święta Elżbieto Węgierska,
Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,
Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,
Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,
Wierna córko świętego Franciszka,
Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Gardząca przepychem świata,
Mistrzyni modlitwy i ofiary,
Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,
Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,
Usługująca ubogim i cierpiącym,
Całe mienie rozdająca potrzebującym,
Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,
Prześladowana przez rodzinę męża,
W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,
Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,
Wzorze dobrej żony i matki,
Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,
Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
Matko wszystkich nędzarzy,
Niedościgniony wzorze tercjarzy,
Patronko nasza w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  1. Módl się za nami, święta Elżbieto.
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

  1. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Elżbietę licznymi łaskami, a szczególnie łaską doskonałego naśladowania Chrystusa na wzór świętego Franciszka z Asyżu; daj nam za jej przyczyną godnie odpowiedzieć na powołanie nas do służby Bożej i przynieść owoce cnót chrześcijańskich, zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  2. Najłaskawszy Boże, dzięki Twej łasce święta Elżbieta wśród bogactw i uciech światowych zajaśniała blaskiem niezwykłej świętości; spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zwyciężyli wszelkie pokusy i gorliwie dążyli do świętości, jak nam nakazałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nowenna do świętej Elżbiety

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Panie Jezu Chryste, święta Elżbieta za wzorem świętego Ojca naszego Franciszka umiłowała Ciebie całym sercem i oddała Ci wszystkie dobra duchowe i doczesne, a w służbie najuboższym zajaśniała wszystkimi cnotami; spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego dostąpili chwały nieba. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny
Dzień 1 – 8 listopada
Święta Elżbieto, od zarania życia swoje serce kierowałaś do Boga, wszystko spełniałaś dla Pana Jezusa, przyjmując wolę rodziców i opiekunów jako Jego wolę. Już w dzieciństwie musiałaś opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym kraju w domu przyszłego męża.  Złożyłaś wtedy wielką ofiarę Twego serca z miłości rodziców. Uproś nam cnotę posłuszeństwa Woli Bożej wyrażoną przez wszystko,  co nas spotyka. Amen.

Dzień 2 – 9 listopada
Święta Elżbieto, zawsze odznaczałaś się żywą wiarą, dlatego podczas sprawowania Eucharystii, pamiętając o męce Chrystusa, nie potrafiłaś nosić ozdób książęcych nakazanych obyczajem dworskim, co wzbudzało w Twej przybranej matce gniew i krzywdzące traktowanie. Uproś nam żywą wiarę i cnotę pobożności, by nasza postawa w czasie sprawowania Eucharystii i wobec Najświętszego Sakramentu była nacechowana uwielbieniem i głęboką czcią. Amen.

Dzień 3 – 10 listopada
Święta Elżbieto, Twoja miłość do Chrystusa wyrażała się w miłości bliźniego. Ludzie biedni, chorzy i głodni mieli w Tobie najczulszą matkę i opiekunkę. Nie było to dobrze widziane na zamku. Jedynie mąż Cię popierał. Ty jednak, z narażeniem na przykrości i cierpienia, śpieszyłaś z pomocą wszystkim potrzebującym. Raz nawet, gdy byłaś śledzona, zostałaś osłonięta mocą cudu – Bóg zamienił w róże chleb, który niosłaś głodnym. Wstaw się za nami, by nasza miłość bliźniego była ofiarna,  uprzedzająca i bezinteresowna. Amen.

Dzień 4 – 11 listopada
Święta Elżbieto, jako żona i matka wywiązywałaś się ze swoich obowiązków w sposób doskonały. Mąż doceniał Cię i kochał, ale jego rodzina z trudem Cię tolerowała. Oskarżana byłaś o trwonienie majątku dla nędzarzy. Gdy Twój mąż zmarł w czasie wyprawy krzyżowej, wygnano Cię z zamku. Poszłaś wtedy do kościoła franciszkanów, by odśpiewali “Te Deum” na podziękowanie Bogu za tę łaskę. Niech Twój wzniosły przykład i wstawiennictwo pomoże nam chętnie znosić krzyże i przeciwności życia, a nawet dziękować za nie Bogu. Amen.

Dzień 5 – 12 listopada
Święta Elżbieto, zachwycił Cię święty Franciszek z Asyżu –  dusza tak Ci pokrewna. Poszłaś w jego ślady, wstępując do III Zakonu dla ludzi świeckich. Doskonale odczytałaś jego ideał i wcieliłaś go w życie. Pokora, ubóstwo, radosna prostota, służenie chorym i cierpiącym – to Twoje bogactwo duchowe, które codziennie składałaś w ofierze dla Chrystusa, który był Twoją najwyższą miłością. Jakże nam nieraz daleko do tego ideału. Uproś, aby nasze życie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej podobne do Twojego. Amen.

Dzień 6 – 13 listopada
Święta Elżbieto, Twoje życie, tak pełne czynów dobroci i miłosierdzia, było jednocześnie przepojone modlitwą i zjednoczeniem z Bogiem. Twój spowiednik powiedział o Tobie, że pomimo tak czynnego życia byłaś obdarzona łaską kontemplacji w tak wysokim stopniu, że podobną rzadko można było spotkać. Uproś nam dar modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Amen.

Dzień 7 – 14 listopada
Święta Elżbieto, Ty przez całe życie byłaś pocieszycielką ubogich, w nich rozpoznałaś i ukochałaś Chrystusa. Dlatego tak hojnie rozdzielałaś dary miłości wszystkim proszącym o wsparcie. Gdy zabrakło dochodów, sprzedawałaś klejnoty i kosztowne szaty.  Sama osobiście usługiwałaś chorym najbardziej odrażającym. Niech Twoja heroiczna miłość bliźniego wyjedna nam cnotę miłosierdzia i miłości dla tych, z którymi nam przyszło żyć. Amen.

Dzień 8 – 15 listopada
Święta Elżbieto, Twoja heroiczna miłość bliźniego posunęła się tak  daleko, że gdy wyczerpały się wszystkie środki materialne, Ty – księżna, poszłaś żebrać, by w ten sposób zaradzić potrzebom  ubogich. Bez reszty oddałaś się Chrystusowi w cierpiących i biednych  tak, że w krótkim czasie spaliłaś się na ołtarzu miłości. Wyproś dla nas łaskę poświęcenia się dla innych i zapomnienia o sobie, bo Chrystus powiedział: “cokolwiek uczyniliście jednemu z tych  najmniejszych, Mnieście uczynili”. Amen.

Dzień 9 – 16 listopada
Święta Elżbieto, Twoje życie było bardzo trudne, ale wpatrzona w Chrystusa dźwigającego krzyż mężnie wstępowałaś w Jego ślady. Przykładem był dla Ciebie święty Franciszek, obdarzony stygmatami męki Chrystusa.
Dziś, gdy z Chrystusem radujesz się w chwale, racz się wstawiać do Niego  za nami, byśmy idąc tą samą drogą, otrzymali podobną chwałę w Jego królestwie. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny
Miłosierny Boże, święta Elżbieta, wierna naśladowczyni świętego Ojca naszego Franciszka, jaśniejąca wzniosłymi cnotami, umiłowała Ciebie całym sercem, a w bliźnich widziała samego Chrystusa; prosimy przez jej wstawiennictwo o łaskę naśladowania jej w doskonałej miłości Boga i bliźniego, pokucie i zapomnieniu o sobie, byśmy mogli otrzymać odpuszczenie grzechów, wzrost w cnotach, czystość duszy i pokój i dojść do zjednoczenia z Tobą w Ojczyźnie niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.