Modlitwy do św. Franciszka z Asyżu

I Nowenna przed uroczystością św. Franciszka

Dzień pierwszy – 25 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: „Pan powiedział do Adama: Z każdego drzewa jedz; ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie jedz. Z każdego drzewa rajskiego mógł jeść, ponieważ dopóki nie wykroczył przeciw posłuszeństwu, nie zgrzeszył. Ten bowiem jada z drzewa poznania dobra, kto przywłaszcza sobie swoją wolę i wynosi się z dobra, jakie Pan mówi i działa w nim. I tak z podszeptu szatana i z powodu przekroczenia przykazania stało się to owocem poznania zła. A za to trzeba ponieść karę” (z napomnienia 2).

Św. Franciszek zachęcał braci do kochania dobrego Boga i służenia Mu. Jako przeciwstawienie tego przypomina postać Adama, obdarowanego przez Stwórcę wielkimi darami, którymi wzgardził idąc za głosem szatana. Święty Biedaczyna z Asyżu mówi również do nas, byśmy zaufali Bogu, pełniąc Jego wolę, nie wynosząc się nad innych z powodu dobra, które przez nas czyni.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu

Kyrie elejson, Chryste elejson,Kyrie elejson;
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas;
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami;
Synu, Odkupicielu świata , Boże, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami;
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami;

Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, módl się za nami;
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej;
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa;
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej;
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych;
Święty Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony;
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony;
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą;
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony;
Święty Franciszku, miłujący pokorę;
Święty Franciszku, wzorze pokuty;
Święty Franciszku, miłośniku ubóstwa;
Święty Franciszku, krysztale czystości;
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący;
Święty Franciszku, patriarcho ubogich;
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych;
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów;
Święty Franciszku, heroldzie wielkiego Króla;
Święty Franciszku, pogromco szatana;
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego;
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej;
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro;
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata;
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich;
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących;
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy;
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga;
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze;

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; przepuść nam Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; wysłuchaj nas Panie;
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata; zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty nasz Ojcze Franciszku;
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór  życia i świętości  w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka, daj nam prosimy, łaskę twoją, abyśmy za Jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości.  Przez Chrystusa Pana naszego.     Amen.

Dzień drugi – 26 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Nie przyszedłem, aby Mi służono, lecz aby służyć mówi Pan. Ci, którzy są postawieni nad innymi, tak powinni się chlubić z tego przełożeństwa, jakby zostali wyznaczeni do obowiązku umywania nóg braciom. I jeśli utrata przełożeństwa zasmuca ich bardziej, niż utrata obowiązku umywania nóg, tym więcej napełniają sobie trzosy z niebezpieczeństwem dla duszy (z napomnienia 4).

Św. Franciszek z Asyżu powołując się na nauczanie ubogiego i pokornego Jezusa Chrystusa zachęca swoich braci, by z miłości do Boga nie wbijali się w pychę, ale wytrwale służyli innym. Również i dziś nas zachęca do pokornego wykonania swoich życiowych zadań.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień trzeci – 27 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Bracia, spoglądajmy na dobrego Pasterza, który dla zbawienia swych owiec wycierpiał mękę krzyżową. Owce Pana poszły za Nim w ucisku i prześladowaniu, w upokorzeniu i głodzie, w chorobie i doświadczeniu, i we wszystkich innych trudnościach; i w zamian za to otrzymały od Pana życie wieczne. Stąd wstyd dla nas, sług Bożych, że święci dokonywali wielkich dzieł, a my chcemy otrzymać chwałę i cześć, opowiadając o nich (z napomnienia 6).

Św. Franciszek z Asyżu zachęca swoich braci, by w różnych sytuacjach wspólnoty zakonnej zawsze wpatrywali się w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. W Tego, który był posłuszny aż do śmierci i to śmierci Krzyżowej. I dziś święty Biedaczyna zachęca nas, byśmy wpatrując się w Ukrzyżowanego szukali w Nim umocnienia, miłości i pokory.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom  czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień czwarty – 28 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Błogosławieni ubodzy duchem, bo do nich należy królestwo niebieskie. Wielu jest takich, którzy oddając się gorliwie modlitwom i obowiązkom, nękają swe ciała licznymi postami i umartwieniami, lecz z powodu jednego tylko słowa, które zdaje się być krzywdą dla ich ciała, lub z powodu jakiejś rzeczy, której się ich pozbawia, wzburzają się i wpadają w gniew. Ci nie są ubodzy duchem. Kto bowiem jest rzeczywiście ubogi duchem, ten nienawidzi siebie samego i kocha tych, którzy uderzają go w policzek (z napomnienia 14).

Św. Franciszek z Asyżu widział jak wielu współbraci gorliwie się modliło i pościło. Zachęcał ich, by to czynili z pokorą i miłością do Boga i ludzi. Dziś też nas zachęca byśmy czyniąc praktyki religijne kierowali się miłością, szczególnie do tych, którzy nas krytykują, osądzają i uderzają w policzek.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień piąty –  29 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Apostoł mówi: Nikt nie może powiedzieć: Pan Jezus bez pomocy Ducha Świętego; i  Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 3Ktokolwiek więc zazdrości bratu swemu dobra, jakie Pan mówi i czyni w nim, dopuszcza się grzechu bluźnierstwa, bo zazdrości samemu Najwyższemu, który mówi i czyni wszelkie dobro (z napomnienia 8).

Św. Franciszek z Asyżu zwracał uwagę swoim braciom, że wszelkie dobro, które inni posiadają są darem dobrego Boga. Nam też dziś przypomina, że Bóg jest dawcą wszelkiego dobra w nas i innych.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień szósty – 30 wrzesień

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Pan mówi: Miłujcie nieprzyjaciół waszych czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za prześladujących i spotwarzających was. Ten bowiem rzeczywiście kocha swego nieprzyjaciela, kto nie boleje nad doznawaną krzywdą, lecz dla miłości Bożej smuci się grzechem jego duszy. I czynem okazuje mu miłość (z napomnienia 9).

Św. Franciszek z Asyżu dobrze wiedział, co to znaczy doświadczać szyderstwa ze strony ludzi. Na ulicach swego miasta niejednokrotnie doznawał pogardy i kpin. Dziś zachęca i swoich braci i wszystkich ludzi, by kochać i przebaczać swoim winowajcom.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień siódmy – 1 październik

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Błogosławiony sługa, który ma zaufanie do duchownych uczciwie żyjących według zasad Kościoła rzymskiego. A biada tym, którzy nimi gardzą; choćby bowiem byli oni grzesznikami, jednak nikt nie powinien ich sądzić, bo Pan sam zastrzega sobie prawo sądu nad nimi. O ile bowiem większa jest ich posługa wobec Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, które oni sami przyjmują i sami tylko innym udzielają, o tyle większy grzech mają ci, którzy grzeszą przeciwko nim niż przeciwko wszystkim innym ludziom na tym świecie (z napomnienia 26).

Za czasów św. Franciszka z Asyżu niektórzy duchowni swoim sposobem życia gorszyli wielu. Jednak Św. Biedaczyna uczył swoich współbraci, by szanowali kapłanów, bo oni dają im Jezusa w sakramentach. I dziś zachęca do kochania, szanowania i wspierania tych, którzy dają nam Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień ósmy – 2 październik

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać: grzech. I jakikolwiek grzech jakaś osoba popełniłaby i z tego powodu sługa Boży niepokoiłby się i gniewał, ale nie z miłości, gromadzi sobie winę. Ten sługa wiedzie życie prawe, wolne od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo. I błogosławiony jest ten, który nic sobie nie zatrzymuje, oddając co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu (z napomnienia 11).

Św. Franciszek z Asyżu wiedział, że najgorszym nieszczęściem człowieka jest grzech. Człowiek grzesząc cierpi, doświadcza pustki i samotności. Jak kiedyś tak i dziś Św. Biedaczyna zachęca wszystkich, by mieli cierpliwą miłość do siebie, a szczególnie do tych, którzy grzeszą ciężko.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

Dzień dziewiąty – 3 październik

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.

Z pouczeń Św. Franciszka: Błogosławiony sługa, który nie uważa się za lepszego, gdy go ludzie chwalą i wywyższają, niż wówczas, gdy go uważają za słabego, prostego i godnego pogardy; ponieważ człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej. Biada temu zakonnikowi, który został wyniesiony do wysokiej godności i sam nie chce dobrowolnie ustąpić. A błogosławiony jest ten sługa, który został wyniesiony wysoko nie z własnej woli i pragnie być zawsze pod stopami innych (z napomnienia 19).

Św. Franciszek widział, jak niektórzy bracia uważają się za lepszych od innych. Zachęcał ich, by pokornie oceniali siebie i współbraci. Dziś i nam przypomina że wszyscy jesteśmy dziećmi dobrego Boga, nabyci drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.

Modlitwa
Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, daj nam biednym ludziom czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa  dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Franciszka z Asyżu…..

II NOWENNA DO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty przez Jednorodzonego Syna swego oświeciłeś nasze dusze światłem Ewangelii i wprowadziłeś na drogę życia; daj nam, przez zasługi świętego Ojca naszego Franciszka, najdoskonalszego naśladowcy i miłośnika Jezusa Chrystusa, abyśmy przygotowując się do uroczystości tego świętego Patriarchy, przejęli się głęboko duchem ewangelicznym, a przez to zasłużyli na wysłuchanie naszych próśb, które pokornie składamy u stóp Twego Majestatu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 – 25 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie” (Łk 13,3). Błagamy Cię, udziel nam takiego męstwa i wielkoduszności, z jakim święty nasz Ojciec Franciszek porzucił światowe życie i wszedł na drogę ewangelicznej doskonałości, abyśmy  uznali  nasze błędy, ze szczerą skruchą czynili za nie pokutę i z mężnym sercem rozpoczęli nowe życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 2 – 26 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie” (Mt 6,19-20). Daj nam to wspaniałe umiłowanie ubóstwa, którym święty Franciszek wsławił się w Twoim Kościele, abyśmy całym sercem szukali jedynie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości wierząc, że „wszystko inne będzie nam dodane” (Mt 6,33). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 3 – 27 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” (Mt 11,25). Daj nam tę pokorę umysłu i serca, jaką jaśniał nasz Seraficki Ojciec Franciszek, abyśmy zostali zaliczeni do tych prostych ludzi, którym Bóg objawia swe prawdy i obdarza łaską. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 4 – 28 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego” (Mt 18,3). Daj nam tę słodycz i prostotę, którą święty Franciszek podbijał świat, abyśmy i my, „stawszy się wszystkim dla wszystkich, wszystkich pociągali do Boga” (1Kor 9,22). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 5 – 29 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Daj nam, abyśmy wpatrzeni we wzór świętego Ojca Franciszka, naznaczonego stygmatami Twej Męki, chętnie dźwigali swój codzienny krzyż i dostąpili owoców Twej zbawczej Męki. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 6 – 30 września
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,44). Daj nam tę łaskę, abyśmy  naśladowali  świętego  Ojca  Franciszka, obejmującego miłością nawet największych grzeszników, i nie mieli nigdy w sercu niechęci do nikogo, lecz wszystkich miłowali uczynkiem i prawdą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 7 – 1 października
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Daj nam, abyśmy pokój i dobro, które święty Ojciec Franciszek głosił skłóconemu światu, zawsze zachowywali w swoich sercach i przekazywali naszym bliźnim, i w ten sposób zasłużyli na miano prawdziwych dzieci Bożych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 8 – 2 października
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11,9). Natchnij nas pokorną wytrwałością w modlitwie, abyśmy na wzór świętego Ojca Franciszka w naszych potrzebach uciekali się najpierw do Boga i osiągnęli zbawienny skutek naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dzień 9 – 3 października
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Jeśli Mnie kto  miłuje,  będzie  zachowywał  Moją  naukę,  a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać” (J 14,23). Użycz nam tej seraficznej miłości, jaką pałało serce świętego Ojca Franciszka, abyśmy przez żarliwość uczuć i doskonałość uczynków mogli dojść do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi, a potem w niebie złączyć się z Nim na zawsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Panie Jezu Chryste, Ty ukazałeś znamiona swej Męki w ciele świętego Ojca Franciszka, aby oziębły świat na nowo zapalić do miłości. Wspomóż nas, abyśmy wytrwale niosąc krzyż naśladowali Ciebie, a przez to zasłużyli na miano prawdziwych Twoich uczniów. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Litanie do świętego Franciszka

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo Niepokalanie poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Święty Franciszku, ozdobiony znamionami Męki Jezusowej,
Święty Franciszku, obdarzony mocą czynienia cudów,
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Święty Franciszku, przepełniony miłością bliźniego,
Święty Franciszku, miłośniku pokory,
Święty Franciszku, wzorze pokuty,
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Franciszku, miłośniku czystości,
Święty Franciszku, gardzący dobrami świata,
Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Święty Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla,
Święty Franciszku, pogromco szatana,
Święty Franciszku, filarze Kościoła katolickiego,
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    zmiłuj się nad nami.

 1. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

 1. Boże, Ty przez zasługi Serafickiego Ojca świętego Franciszka ubogaciłeś swój Kościół nową rodziną zakonną; użycz nam tej łaski, abyśmy za jego przykładem odwrócili się od dóbr ziemskich i skierowali nasze pragnienia do niebieskich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 2. Boże, Ty ukazałeś nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego Franciszka; udziel nam tej łaski, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

_ „ _ „ _ „ _ „ _

Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego, módl się za nami.
Święty Józefie, Patronie życia ukrytego,
Święty Franciszku, Ojcze Seraficki,
Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego,
Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony,
Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa,
Święty Franciszku, pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela,
Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany,
Do głębi przejęty duchem Chrystusa,
Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej,
Święty Franciszku, spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością,
Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego,
Podejmujący dalekie podróże dla ratowania zabłąkanych,
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem,
Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii,
We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga,
Święty Franciszku, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
W każdym ucisku opływający w duchową radość,
W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela,
Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa,
Święty Franciszku, wyniszczony gorliwością  o chwałę Bożą,
Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń,
Niezliczonych synów i córek chwalebny Ojcze,
Święty Franciszku, możny orędowniku przed Bogiem,
Abyśmy należycie cenili łaskę powołania do życia ewangelicznego, uproś nam u Boga.
Abyśmy sumiennie wypełniali obowiązki swego stanu,
Abyśmy nigdy nie ustawali w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego,
Abyśmy bliźnich pociągali do Boga słowem, przykładem i modlitwą,
Abyśmy do końca wytrwali w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    zmiłuj się nad nami.

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu.
 2. Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Seraficki Ojciec Franciszek żyjąc w ubóstwie i pokorze upodobnił się do Chrystusa; spraw, abyśmy idąc tą samą drogą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy do świętego Franciszka
Jana Pawła II

Święty Franciszku, Ty tak bardzo przybliżyłeś Chrystusa swojej epoce, pomóż nam przybliżyć Chrystusa naszym trudnym i krytycznym czasom. Wspieraj nas! Czasy dzisiejsze oczekują Chrystusa z wielką tęsknotą, choć wielu nam współczesnych nie zdaje sobie z tego sprawy.
Zbliżamy się do dwutysięcznego roku po Chrystusie. Czy nie będą to czasy, które przygotowują nas do odrodzenia w Chrystusie, do nowego Adwentu? Każdego dnia podczas modlitwy eucharystycznej wyrażamy nasze oczekiwanie, zwracając się ku Niemu Samemu – naszemu Odkupicielowi i Zbawicielowi; ku Niemu, który jest wypełnieniem historii człowieka i świata.
Święty Franciszku z Asyżu! Pomóż nam przybliżyć Chrystusa Kościołowi i dzisiejszemu światu!
Ty, który nosiłeś w swoich sercu zmienne koleje losu ludzi Tobie współczesnych, wspieraj nas, abyśmy  sercem,  bliskim  Sercu Odkupiciela, objęli sprawy ludzi naszej epoki, trudne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne, problemy kultury i cywilizacji współczesnej, wszystkie cierpienia, napięcia, kompleksy, niepokoje. Pomóż nam przełożyć to wszystko na prosty i przynoszący owoc język Ewangelii. Pomóż nam rozwiązać te wszystkie problemy kluczem Ewangelii, aby Chrystus Sam mógł być dla człowieka naszych czasów Drogą, Prawda i Życiem. Amen.

Święty Franciszku, który otrzymałeś stygmaty na Alwerni, świat tęskni za Tobą jako za ikoną Jezusa Ukrzyżowanego. Potrzebuje Twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi, Twoich stóp bosych i zranionych, Twoich rąk przebitych i błagających. Tęskni za Twoim głosem słabym, lecz potężnym mocą Ewangelii.
Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają dzisiejsze społeczeństwo. Ożyw w rządzących świadomość tego, jak nagląco potrzeba pokoju wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Niech młodym udzieli się Twoja świeżość życia, zdolna przeciwstawić się zasadzkom różnorakich kultur śmierci.
Dotkniętym wszelkiego rodzaju złością przekaż, Franciszku, Twoją radość płynącą z umiejętności przebaczania. Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.

MODLITWY ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zdolność jasnego odczuwania i poznawania, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.

Panie Jezu Chryste, niech gorejąca i słodka moc Twojej miłości przeniknie mój umysł i oderwie go od wszystkich rzeczy, które są pod niebem, abym z miłości do Ciebie oddawał Ci siebie, tak jak Ty zechciałeś oddać swe życie z miłości do mnie.

WSPOMNIENIE
BŁOGOSŁAWIONEJ ŚMIERCI ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Pieśń na rozpoczęcie
Witaj, Ojcze ukochany,
Co Serafów zdobisz chór.
Ty Jezusa nosisz rany,
Tyś świętości dla nas wzór.

Pobłogosław Twoje dzieci
I poprowadź drogą Twą.
Niech się miłość w nas roznieci,
Niech ogarnie mocą swą!

Ojcze, niech za twym przykładem
Wszystkim dla nas będzie Bóg!
Niech idziemy Twoim śladem
Wśród wygnańczych ziemi dróg.

W sercu swoim niech nosimy
Znamię Jezusowych ran.
Ojcze, łaski tej prosimy,
Niech nam jej użyczy Pan.

Niech w ubóstwie i pokorze
Trwamy przez ten ziemski czas,
Aż wieczności błysną zorze,
Aż Bóg z Tobą złączy nas.

O Franciszku możny w niebie,
U Jezusa, Maryi stóp,
Twoje dzieci proszą ciebie,
Dla nas wszystkich miejsce zrób!

Pozdrowienie

 1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 2. Amen.
 3. Pokój i dobro od Boga, Ojca naszego, niech będą z wami wszystkimi.
 4. I z duchem twoim.

Chwalebny Wyznawca Chrystusa, święty Franciszek, rozstał się z tym życiem w sobotę, dnia 3 października, roku Pańskiego 1226. Rok ten był czterdziestym piątym rokiem Jego życia, dwudziestym od rozpoczęcia pokuty, a drugim od otrzymania Przenajświętszych Stygmatów.

Hymn
Już ziemię okrył nocy cień,
Otulił mrokiem cały świat,
Gdy przeczuwanej śmierci dzień
Ojcu, miast łoża, popiół kładł.

Z jaką stałością święty mąż
W wierze, w nadziei mocnej trwał.
Miłości płomień, rosnąc wciąż,
Pożarem w sercu mu się stał.

Płaczą synowie, klęcząc wciąż:
”Nie odchodź, Ojcze, jeszcze czas.
Owieczki swe już puszczasz z rąk.
I któż prowadzić będzie nas?”

On w niebo podniósł jasny wzrok,
Wyciągnął ręce i tak rzekł:
„Bóg łaską swą rozproszy mrok,
Bóg będzie żywił was i strzegł.

Tylko z serc waszych wszelki kłam,
Precz odrzucajcie wszelki brud,
A dusze czyste i bez plam
Niechaj jaśnieją blaskiem cnót”.

Tak pożegnawszy trzódkę swą
Odchodzi cicho z ziemskich dróg.
Już mu w wieczności gwiazdy lśnią,
Już w niebios progu czeka Bóg.

Ojcu, Synowi wieczną cześć
Niech kornie składa każdy z nas.
Duchowi równej chwały pieśń
Śpiewajmy Mu po wieczny czas.

Czytanie opisu błogosławionej śmierci świętego Franciszka
według brata Tomasza z Celano

Kiedy więc od kilku dni Franciszek przebywał w miejscu tak bardzo przez siebie upragnionym i poznał, że nadchodzi czas bliskiej śmierci, przywołał do siebie dwu braci, a swych szczególnych synów, i kazał im donośnym głosem, w radości ducha śpiewać chwalby Pańskie o rychłej śmierci i o życiu wiecznym, tak bliskim. On zaś, o ile zdołał, intonował ów psalm Dawidowy: „Głośno wołam do Pana, głośno Pana błagam”.
A pewien brat spośród obecnych, którego Święty kochał wielką miłością, będąc wielce zatroskany o wszystkich braci, kiedy patrzył, jak zbliża się zejście Świętego, powiedział doń: Ach, dobrotliwy Ojcze, już bez ojca pozostaną synowie i utracą prawdziwe światło oczu! Pamiętaj przeto o sierotach, których opuszczasz, i odpuściwszy im wszystkie winy, swoim błogosławieństwem pociesz tak obecnych, jak i nieobecnych”.
A Święty rzecze do niego: „Synu, oto Bóg mnie woła! Wszystkim moim braciom, tak nieobecnym, jak obecnym, odpuszczam wszystkie uchybienia i winy, i jak mogę, tak ich rozgrzeszam, a ty, obwieszczając im to, z mojej strony wszystkich pobłogosław”.
Wreszcie kazał przynieść księgę Ewangelii i polecił, by mu czytano Ewangelię według Jana od miejsca, które zaczyna się: „Było to przed świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca”. Tę właśnie Ewangelię minister miał zamiar mu czytać, zanim jeszcze go o to poprosił. Od razu na niej otworzył księgę, gdyż winien był czytać te słowa o przejściu do Ojca. Potem Franciszek kazał się położyć na włosiennicy i posypać popiołem, ponieważ wnet miał się stać ziemią i prochem.
Zebrało się wielu braci, których on był ojcem i wodzem i podczas gdy wszyscy stali ze czcią i patrzyli na to błogosławione zejście i szczęśliwe dokonanie życia, jego najświętsza dusza uwolniła się z ciała, została wchłonięta w bezmiar światłości, a ciało umarło w Panu.

Psalm 142
Głośno wołam do Pana,
głośno Pana błagam.

Żal mój przed Nim wylewam,
wyjawiam przed Nim swą udrękę.

Gdy duch mój we mnie omdlewa,
Ty znasz moją drogę.

Na ścieżce, po której kroczę,
ukryli na mnie sidło.

Oglądam się w prawo i patrzę,
lecz nikt się nie troszczy o mnie.

Nie ma dla mnie ucieczki,
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.

Do Ciebie wołam, Panie,
mówię: „Tyś moją ucieczką,

Moją własnością
w krainie żyjących.

Usłysz moje wołanie,
bo jestem bardzo słaby.

Wybaw mnie od prześladowców,
gdyż są ode mnie mocniejsi.

Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował Twemu imieniu.

Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy dobroć mi okażesz”.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu,

Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

Po psalmie gasi się światła. Wszyscy odmawiają w ciszy z rozłożonymi rękami 5 pacierzy (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

Antyfona
(można śpiewać na melodię wersetów: „Przykazanie nowe”)

O święta duszo! +
Na twoje spotkanie wychodzą wszyscy mieszkańcy nieba, +
Aniołowie się weselą, + a Najchwalebniejsza Trójca zaprasza ciebie: –
Pozostań z nami na wieki!

Módlmy się:
Boże, Ty w dniu dzisiejszym nagrodziłeś duszę naszego Ojca świętego Franciszka wieczną szczęśliwością; spraw łaskawie, abyśmy gorliwie zbierali  zasługi  na niebo  i otrzymali zapłatę,  jak nasz Seraficki Ojciec, którego błogosławione odejście z tej ziemi wspominamy z synowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje  jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo świętego Franciszka

 1. Pan z wami.
 2. I z duchem twoim.
 3. Pan niech was błogosławi i niech was strzeże.
 4. Amen.
 5. Niech wam okaże Oblicze swoje i zmiłuje się nad wami.
 6. Amen.
 7. Niech zwróci ku wam Oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem.
 8. Amen.
 9. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
 10. Amen.

Oddanie czci Relikwiom

Po błogosławieństwie podaje się Relikwiarz do ucałowania. W czasie oddawania czci Relikwiom śpiewa się pieśń do świętego Franciszka, można wybrać jedną z podanych:

(na melodię: Weź w swą opiekę)
Ojcze ubogich, który już w niebie
Cieszysz się wiecznej chwały skarbami,
Z wielką ufnością błagamy ciebie:
Święty Franciszku, módl się za nami.

My tak ubodzy na tym wygnaniu,
A tyś bogaty niebios darami.
W ojczyźnie wiecznej, w rajskim mieszkaniu,
Święty Franciszku, módl się za nami.

Proś, by niedola nasza ustała,
By świat zapłakał pokuty łzami,
By w sercach wiara zmartwychpowstała,
Święty Franciszku, módl się za nami.

Ty, coś tak kochał biednych grzeszników,
Ratuj nas, Ojcze, twymi prośbami
Byśmy zmienili się w pokutników,
Święty Franciszku, módl się za nami.

Uproś nam wzgardę ziemskich próżności,
Naucz Jezusa chodzić śladami,
Naucz pokory i cierpliwości,
Święty Franciszku, módl się za nami.

Tyś Serafinem Bożej miłości,
Tyś ozdobiony Zbawcy ranami,
Serca już nasze wskrześ z oziębłości,
Święty Franciszku, módl się za nami.

Pan Jezus z Matką swoją Przeczystą
Niech już wszechwładnie rządzi sercami.
My Mu składamy cześć wiekuistą,
Święty Franciszku, módl się za nami.

_ „ _ „ _ „ _

Od siedmiu wieków pod stygmatów znakiem,
Hen, w Chrystusowy wpatrzeni Krzyż
Idziemy śmiało z Asyżu Biedakiem
Przyziemną ludzkość pociągnąć wzwyż.

Bóg mój i wszystko – to nasza pieśń.
Ona gra w sercu jak złoty róg.
Wszyscy, do czynu sztandary wznieść!
Któż przeciw nam, jeśli z nami Bóg?

Nie miecze krwawe – miłość naszą bronią,
Cichość, miast szumu husarskich piór.
Srebrzyste hełmy nam nie lśnią nad skronią;
Nam zbroją wiara i modłów chór.

Bóg mój i wszystko…

O pokój walczmy i o dobro w świecie,
Póki nie sprawi Franciszka zew,
Że zgodnym chórem, czy starzec, czy dziecię
Ten seraficzny zanuci śpiew.

Bóg mój i wszystko…

_ „ _ „ _ „ _

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbi Cię braciszek – słońce,
Co daje nam i dzień i noc,
Codziennie śle promienne gońce.
Wychwala Twoją Boską moc.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbi Cię braciszek – księżyc,
Co srebrem lśni wśród sióstr mych – gwiazd;
Gdy mróz – nasz brat, swym puchem śnieży,
On przypomnieniem Twoich łask.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbią Cię pogody, słoty,
Niech wielbi Cię huragan burz,
Niech wielbi Cię poranek złoty
Wśród słońca, woni lilii, róż.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbią Cię płynące rzeki,
Jeziora, morza, cichy staw,
Niech wielbi Cię kraj ziem daleki,
Zwierzęta, ryby, zieleń traw.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbią Cię skrzydlate ptaki:
To bracia, siostry – dar Twych rąk.
Niech wielbią Cię kwiatuszki, maki,
Rumianek, mięta z pól i łąk.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Niech wielbią Cię dziateczki małe,
Dorosła młodzież, dziewic chór,
Niech matki głoszą Twoją chwałę
I ojców – męski głosów wtór.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

Najwyższy Ojcze, wieczny Boże,
Tyś dla nas stworzył cały świat.
Wielbimy Ciebie dziś w pokorze,
W miłości świętej siostra, brat.

Wsławiony bądź, o Panie mój,
We wszystkim, co stworzyłeś nam!

_ „ _ „ _ „ _

Wsławiony bądź, o Panie nasz,
We wszystkim, co stworzyłeś sam.
W tym, co na ziemi cieszy nas
I co na niebie świeci nam.

Niech wielbi Cię złociste słońce,
Co światłem swym rozprasza noc
I przez promienie swe gorące
Stworzeniom daje życia moc.

Wsławiony bądź…

Niech wielbi Cię srebrzysty księżyc,
Co rzuca w noc czarowny blask.
Niech chwałę Twoją wiecznie szerzy
Wszechświata ogrom, światło gwiazd.

Wsławiony bądź…

Niech wielbi Ciebie ziemia cała,
Co daje owoc pól i łąk.
Niech się dziękczynna wznosi chwała
Za dary Twych ojcowskich rąk.

Wsławiony bądź…

Najlepszy Ojcze nasz na niebie,
Tyś dla nas stworzył cały świat.
Dziękczynną pieśnią wielbim Ciebie
Za każdy Twej dobroci ślad.

Wsławiony bądź…